BUDŻET MIASTA PRZEWORSKA NA 2018 ROK UCHWALONY

28 grudnia br., po burzliwej sesji budżet przygotowany przez Burmistrza Miasta Przeworska został uchwalony. Burmistrz Leszek Kisiel podkreśla, że jest to budżet ambitny, z największą w historii miasta liczbą zadań inwestycyjnych.

Specyficzną cechą budżetu miasta Przeworska na 2018 rok jest jego stabilizacja finansowa. Nowy budżet pod względem finansowym jest największym budżetem w historii miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, które sięgają prawie 72 milionów złotych. Natomiast wydatki majątkowe osiągnęły największy poziom od 28 lat i zaplanowane są jednorazowo na poziomie prawie 13 mln złotych. Nigdy w historii miasta nie planowano tak znacznych wydatków inwestycyjnych w ciągu jednorocznego budżetu miasta. Ma to swoje odzwierciedlenie w planowanych na 2018 rok inwestycjach.

Dochody budżetu gminy określone są w kwocie: 68.650.000 zł
z tego:
– dochody bieżące w kwocie: 61.272.478 zł
– dochody majątkowe w kwocie: 7.377.522 zł

Wydatki budżetu gminy określone są w kwocie: 71.770.000 zł
z tego:
– wydatki bieżące w kwocie: 58.914.615 zł
– wydatki majątkowe w kwocie: 12.855.385 zł

Deficyt budżetu gminy ustalony został w kwocie: 3.120.000 zł

Źródłami pokrycia deficytu będą:
– wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w kwocie: 3.120.000 zł

Przychody budżetu gminy określono w kwocie: 3.620.000 zł
Źródłami pokrycia będą :
– wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
w kwocie: 3.620.000 zł.

Określono rozchody budżetu w kwocie: 500.000 zł;
z tego: na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie: 500.000 zł;

Określono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 3.000.000 zł;
z tego:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;

Wyodrębniono wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 13.000 zł;
z tego: dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 13.000 zł;
1.Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 100.000 zł;
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie: 792.000 zł;
z tego:
a) na nagrody burmistrza dla nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych w kwocie: 22.000 zł;
b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 170.000 zł,
c) na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych – skutki reformy oświaty w kwocie: 400.000 zł,
d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 200.000 zł.

W strukturze wydatków budżetu miasta na 2018 rok największą pozycje stanowią wydatki na oświatę w wysokości 23.450.256 zł co stanowi 32,7% budżetu.

Drugim działem o największych wydatkach jest szeroko rozumiana pomoc społeczna i rodzina, na którą przewidziano w budżecie miasta 18.610.878 zł (25,9% budżetu).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 10.322.873 zł (14,4% budżetu).

Transport i łączność to wydatki rzędu 4.775.937 zł (6,7% budżetu), administracja publiczna 5.667.036 zł (7,8% budżetu).

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 3.641.271 zł (5% budżetu), na kulturę fizyczną 1.774.029 zł (2,4% budżetu).