BUDŻET NA ROK 2017 UCHWALONY

29 grudnia 2016 r. na sesji Rady Miasta Przeworska radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2017 przedstawioną przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela. Uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych uchwał opracowywanych przez burmistrza, której głównym celem jest zaprojektowanie budżetu tak, aby odzwierciedlał on potrzeby wszystkich dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta.

Największy budżet po 1989 r.

Budżet 2017 jest największym po 1989 roku budżetem w historii miasta, którego dochody określone są na kwotę 57 717 000 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 56 917 000 zł i dochody majątkowe 737 000 zł. Wydatki budżetu naszej gminy to 58 365 000 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 54 848 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 517 000 zł. Wydatki są o ponad 12 000 000 wyższe niż w roku poprzednim, co jest głównie związane z wdrożeniem programu Rodzina 500+ oraz zwiększonymi dochodami budżetowymi w różnych pozycjach, a także wydatkami dotyczącymi rozwoju miasta, jak i z zabezpieczeniem wszystkich potrzeb socjalnych, kulturalnych, czy oświatowych.

Deficyt budżetu gminy sięga kwoty 650 000 zł. Źródłem jego pokrycia są wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2015 r. miasto Przeworsk zaciągnęło długoletni kredyt kompensacyjny, który pozwolił ustabilizować finanse miasta i w tym roku po raz pierwszy przychodzi duża – pół milionowa transza spłaty, zarówno deficyt jak i spłaty kredytów będą pokrywane z nadwyżki finansowej.

Kolejny budżet bez wzrostu podatków w mieście

Wśród największych źródeł dochodu gminy na rok 2017 należy wymienić dochody od osób prawnych i fizycznych związane z poborem podatków, wpływy z podatków od osób prawnych, wpływy z podatków od osób fizycznych, wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Łączna kwota tych dochodów wynosi 24 660 033 zł. Do tego dochodzą dochody wygospodarowane przez jednostki oświatowe oraz dotacje na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy.

Największe wydatki na oświatę i pomoc społeczną

Największą pozycją w strukturze wydatków miasta są wydatki na oświatę, czyli na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych, przedszkola miejskie oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, dotacja na przedszkole specjalne, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki na pomoc dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów. Łączna kwota w tym dziale to 22 003 925 zł, co stanowi 37,7 % w strukturze wydatków naszego miasta.

Drugą pozycją bardzo istotną są wydatki
na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, zwiększone poprzez działania, które zostały zlecone do wykonania samorządom przez Radę Ministrów, głównie program pomocy dla rodzin 500+. Te wydatki są na poziomie 17 433 376 zł, co stanowi prawie 30 % wydatków budżetu miasta. Do tego dochodzą wydatki na ochronę zdrowia, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, czy wydatki na kulturę fizyczną.

Wzrost wydatków majątkowych na inwestycje

Budżet przewiduje zasadniczy wzrost wydatków majątkowych i inwestycyjnych. Łącznie jest to kwota prawie 3 500 000 zł, czyli zdecydowanie wyższa niż w ubiegłym roku, bo aż o 22 %. Znaczące kwoty planowane są na remonty, budowy i przebudowy dróg. Te środki zwiększają się o ponad 1 000 000 zł być może wzrosną jeszcze bardziej po złożeniu wniosków do odpowiednich instytucji o dodatkowe środki budżetowe i z projektów unijnych.

Pierwsza z planowanych inwestycji to przebudowa drogi wojewódzkiej DW 835 ul. Gorliczyńska od wiaduktu kolejowego do granicy miasta. Złożony do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek, zapewnia nasz udział w kosztach przebudowy tej drogi. Przeznaczone z budżetu na ten cel zostało 200 000 zł to ok.30 % kosztów inwestycji szacowanej na ponad 600 000 zł.

Kolejnym krokiem inwestycyjnym będzie opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej DW835 ul. Węgierska – 10 000 zł, po opracowaniu której można będzie się zwracać do Marszałka Województwa o partycypacje w kosztach budowy.

Złożyliśmy wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Powiatowych pt. Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulic gminnych ul. Kasztanowej i ul. Warzywnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasztanowej z drogą powiatową ul. Niepodległości oraz dróg powiatowych ul. Niepodległości i ul. Studziańskiej, opiewający na kwotę 510 000 zł, z czego 255 000 zł otrzymamy z budżetu państwa. Dopełnieniem tego projektu jako całości jest przebudowa drogi ul. Grochowej, ul. Warzywnej bocznych – na kwotę 220 000 zł Łączny koszt przebudowy ok. 730 000 zł.

W ramach Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki” złożyliśmy wniosek na dofinansowanie przebudowy dróg ul. Jedności, Długiej, Solarza w Przeworsku – o łącznej wartości robót
ok. 800 000 zł z czego 205 000 zł z budżetu miasta w 2017 r.

Poprzez przygotowanie potrzebnej dokumentacji, przystępujemy do pierwszego etapu przebudowy drogi ul. Poniatowskiego (bocznej) – 80 000 zł, oraz opracowania dokumentacji przebudowy drogi ul. Wierzbowej, ul. Reymonta – 20 000 zł. Na przebudowę chodnika przy ul. Ogrodowej chcemy przezna-czyć 30 000 zł, aby w przyszłości można było również wymienić nakładkę asfaltową. Planowana jest przebudowa nakładki drogi ul. Szkolnej – 50 000 zł.

Chcemy kontynuować przebudowę ul. Marii Curie Skłodowskiej – w ubiegłym roku przy wsparciu przedsiębiorców, którzy dołożyli prawie 50 000 zł, udało się wyremontować górną część drogi. Obecnie zaplanowano wyremontować nawierzchnię do bramy wjazdowej do parku wraz z miejscami parkingowymi przy drodze. Będzie to koszt ok. 110 000 zł. Również chcemy przebudować w postaci nakładki asfaltowej ul. Łukasiewicza – 30 000 zł. Dalsza część to przebudowa drogi ul. Sobieskiego, na którą przeznaczone zostanie 75 000 zł. Na budowę chodnika przy ul. Sikorskiego – 10 000 zł plus dodatkowe 40 000 zł, które miasto otrzyma
za odszkodowanie z PGNiG.

Przygotowujemy się do przebudowy dróg gminnych – Rynek i ul. Krótkiej w Przeworsku poprzez opracowanie dokumentacji do projektu (10 000 zł). Projekt złożymy do Wojewody w celu uzyskania dotacji dla tej inwestycji.

Jeśli chodzi o dalsze wydatki inwestycyjne mające na celu polepszenie infrastruktury drogowej – nawierzchnie, chodniki, oświetlenie zaplanowane są również: budowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Gorliczyńska (boczna) – 20 000 zł, dokumentacja na budowę drogi dojazdowej
do obszaru inwestycyjnego „Gorliczyńska”, przebudowa kostką drogi ul. Słoneczna – 80 000 zł, budowa drogi ul. Misiągiewcza (boczna) – 110 000 zł, przebudowa drogi ul. Krzywa – 100 000 zł, przebudowa drogi poprzez nową nakładkę asfaltową ul. Wspólna (boczna) – 40 000 zł, dokończenie budowy drogi ul. Okopowa – 70 000 zł, przebudowa chodnika ul. Dworcowa obok ZUS – 30 000 zł, przebudowa chodnika ul. Konopnickiej obok przedszkoli – 35 000 zł, przebudowa drogi ul. Szpitalna (boczna) – 10 000 zł, przebudowa chodnika Szpitalna (dojście do Jazu) – 20 000 zł, nakładka asfaltowa drogi ul. Gorliczyńska (boczna) – 50 000 zł, budowa dróg „Osiedle za szpitalem oraz połączenie ul. Budowlanych z ulicą Szpitalną wraz z budową mostu” opracowanie dokumentacji – 140 000 zł, przebudowa drogi ul. Kąty dojście do kładki – 35 000 zł, dokumentacja budowy parkingu przy ul. Słowackiego – 20 000 zł.

Kolejne inwestycje to stabilizacja osuwiska rejon ulicy Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – 100 000 zł oraz stabilizacja osuwiska rejon ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej ulic Wałowej Bernardyńskiej i Krętej 25 000 zł na wykonanie dokumentacji.

100 000 zł ma być przeznaczone na wykupy gruntów, które zostaną wykorzystane pod budowę dróg. Na dokumentację do projektu rewitalizacji miasta „Rewitalizacja obiektów pokolejowych w Przeworsku” – 45 000 zł. W budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej powstanie Dom Seniora, na dopełnienie dokumentacji projektowej przeznaczymy 20 000 zł. Kontynuacja projektu realizowanego wspólnie ze starostwem modernizacji windy w budynku Urzędu Miasta Przeworska będzie kosztować miasto 25 000 zł.

Kolejnym miejscem inwestycyjnym jest Dom Przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym przy ul. Pod Rozborzem, który jest w złym stanie technicznym. Zaistniała potrzeba naprawy elewacji i doprowadzenie budynku do stanu używalności, w związku z tym na dokumentację zabezpieczyliśmy 5 000 zł. Również na tzw. Starym Cmentarzu przystąpimy do pierwszego etapu przebudowy muru cmentarnego. Dokumentacja, która została przygotowana i uzgodniona z konserwatorem zabytków opiewa na ok. 800 000 zł. Są to prace bardzo skomplikowane ze względu na fakt, że jest to czynny cmentarz i oczywiście ze względu na delikatną materię inwestycji. Dlatego ten pierwszy etap będzie sondażowy, by skalkulować ile prac zdołamy wykonać za kwotę 50 000 zł, jaka została na ten rok przeznaczona można dokonać
i planować następne kroki na przyszłe lata.

Dla potrzeb urzędu 10 000 zł zostanie przeznaczone na zakup programów komputerowych. Niektóre programy inwestycyjne nie mają jeszcze konkretnych terminów rozpoczęcia, dlatego zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.

Koniecznością jest modernizacja przeciekającego dachu w Szkole Podstawowej Nr 2. Wykonano termomodernizację budynku, jednak dach nie został wymieniony. Będzie to koszt 90 000 zł. Również bardzo ważna jest sprawa modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3,
w której parkiet wymaga wymiany – 60 000 zł. Według decyzji Państwowej Straży Pożarnej przebudowy potrzebuje budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3, szczególnie klatki schodowe, tak by były dostosowane do wymagań – 50 000 zł.

Modernizacja kotłowni w budynku ŚDS będzie kosztowna, w związku z tym w ramach wydatków majątkowych przeznaczone zostanie 10 000 zł
na zakup nowego pieca.

W kolejnych miejscach naszego miasta, które są narażone na zagrożenia pojawi się monitoring. Będzie to: przejście dla pieszych i skrzyżowanie przy ul. Konopnickiej i Ablewicza, aż do słoni, które niejednokrotnie są niszczone, a także okolice dworca PKS oraz KRUS. Przeznaczone na to zostanie 20 000 zł.

By odwodnić teren przy os. Benbenka niezbędna jest budowa kanalizacji deszczowej – 60 000 zł,
co pozwoli w następnych latach kontynuować budowę dróg na tym osiedlu.

Po ulewnych deszczach niektóre posesje przy ul. Gorliczyńskiej są zalewane, dlatego też planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej przy tej ulicy. Są to niestety prace bardzo kosztowne – 30 000 zł i będą musiały być kontynuowane w latach następnych.

W związku z przygotowywanym projektem „Odnawialnych źródeł energii w mieście Przeworsku” na opracowanie dodatkowej dokumentacji, przeznaczone zostanie 10 000 zł. Na modernizację oświetlania na terenie miasta składa się zakup sieci od PGE i dobudowa lamp – 100 000 zł.

Zabytki i kultura

Część realizacji projektu „Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Przeworsku” w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk – pochłonie w tym roku 205 000 zł.

Kolejne projekty dotyczą programu przebudowy dróg do obiektów zabytkowych w centrum miasta „Via Reginae – szlak kultury i turystyki kwalifikowanej”. Dostaliśmy potwierdzenie, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał pozytywnie zaopiniowany wniosek nt. tego projektu do Ministra Rozwoju Regionalnego, co otwiera nam drogę w II kwartale tego roku do złożenia aplikacji, która będzie związana z obiektami sakralnymi w mieście. Projekt będzie realizowany we współpracy z miastem Jarosław, Tyczyn i parafiami Archidiecezji Przemyskiej, w tym z zabytkowym obiektem bazyliki i klasztoru w Przeworsku. W związku z tym, również my jako miasto przygotowujemy się do opracowania dokumentów projektu na ul. Ablewicza, Szkolną, Kościelną, Stolarską i Kilińskiego, co będzie kosztować 42 000 zł.

Planowane są rewitalizacje Skansenu „Pastewnik” w Przeworsku – 140 000 zł oraz rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku – przygotowanie dokumentacji 20 000 zł.

Według wytycznych konserwatora zabytków dokonane zostały w ubiegłym roku badania georadarowe małego rynku, które wskazały na dokładną lokalizację reliktów najstarszego przeworskiego kościoła św. Katarzyny. Kolejnym etapem prac będą badania archeologiczne, które pozwolą dotrzeć do pozostałości zabytku i stwierdzić, czy jest szansa na częściowe odsłonięcie tych elementów. Na ten projekt zabezpieczyliśmy 20 000 zł.

Ostatnią zaplanowaną inwestycją jest budowa terenów rekreacyjnych – 60 000 zł – boiska i place zabaw przy ul. Dobrej i ul. Szpitalnej. Jest to wkład własny do projektów Lokalnej Grupy Działania.

Ten budżet, choć jest trudny jeśli chodzi o wykonanie, to jest realistyczny i prorozwojowy. Daje szanse by w przyszłych latach korzystać ze środków unijnych, które mam nadzieję otrzymamy i będziemy się cieszyli wieloma inwestycjami.

Burmistrz Miasta Przeworska
Leszek Kisiel