NOWY PROJEKT MOF ZATWIERDZONY

Podczas Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny – MOF Jarosław – Przeworsk, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć, zatwierdzono do realizacji projekt pt. „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz”, nr.: RPPK.07.01.00-18-0031/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Przyznanie kolejnej dotacji dla MOF Jarosław – Przeworsk, dowodzi jak istotnym było powołanie do życia międzygminnego stowarzyszenia i przede wszystkim skuteczności jego działania. Wartość całego projektu to niebagatelna kwota – 1 757 733,98 zł. Otrzymana dotacja wynosi 1 599 290,97 zł. Projektem „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie gmin MOF Jarosław – Przeworsk, tj.: Jarosławia, Przeworska, Gminy Przeworsk i Gminy Pawłosiów, osoby mające 30 lat i więcej, pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub os. bierne zawodowo; rolnicy i członkowie ich rodzin; osoby ubogie pracujące. Projekt swym zakresem obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże. Jego realizacja rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy się w grudniu 2022 r.