ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEWORSKU

Polityka energetyczna ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W gospodarce niskoemisyjnej, którą chce budować Europa, energetyka w większym stopniu będzie opierać się na źródłach odnawialnych, w mniejszym zaś na pokładach węgla i ropy. W ten trend wpisuje się również województwo podkarpackie. Działania w tym zakresie podjęła także Gmina Miejska Przeworsk. Inwestycje w OZE mogą liczyć na wsparcie z funduszy europejskich oraz krajowych. W ramach III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP na realizacje tego typu przedsięwzięć podkarpacki samorząd przeznaczy 253 mln euro.

Na wsparcie z tych funduszy liczy Gmina Miejska Przeworsk. W pierwszym kwartale 2017 roku zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, przygotowanym przez Urząd Marszałkowski, planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Przeworska. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przeworsk wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP.

W maju 2016 r. w Urzędzie Miasta Przeworska zostały zorganizowane spotkania informacyjne z mieszkańcami miasta Przeworska zainteresowanymi udziałem w projekcie. Przeprowadzono trzy sesje spotkań, w których uczestniczyło ponad  200 osób – mieszkańców miasta. Zebranych mieszkańców powitał Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, który  przedstawił cel spotkania, zasady i termin składania wniosku oraz zachęcił do uczestnictwa w projekcie i skorzy-stania z dofinansowania na zakup i montaż trzech rodzajów instalacji w gospodarstwach domowych.

Spotkania prowadził przedstawiciel firmy KADM Solutions Bogusław Szpyt, który w oparciu o przygotowaną prezentację przedstawił informacje dotyczące planowanego dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 Działanie 3.1 Rozwój OZE, oraz wstępnego harmonogramu realizacji projektu. Przedstawił również zasady uczestnictwa w projekcie, kwoty dofinansowania, zasady wnoszenia wkładu własnego przez mieszkańców oraz kryteria wyboru uczestników do projektu.

Mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniach bardzo aktywnie – zadawali pytania dotyczące kwestii finansowych, organizacyjnych, formalnych i technicznych. Zarówno te pytania, jak i udzielone na nie odpowiedzi, zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta. Kolejnym etapem prac był nabór wniosków od mieszkańców w ramach projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU”. Wnioski przyjmowane były od maja do listopada 2016 r. w różnych trybach. Początkowo w ramach naboru zamkniętego, a następnie w ramach naboru otwartego, ciągłego. Ostatecznie do końca listopada wpłynęło 314 wniosków na wykonanie 417 instalacji,  z czego 211 na  kolektory słoneczne, 171 panele fotowoltaiczne i 35 kotły na biomasę. Zakończyła się również weryfikacja techniczna budynków, gdzie planowany jest montaż poszczególnych instalacji.

Jak wynika z powyższych danych wielu mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk zdecydowało się na inwestycję w nowoczesne, ekologiczne instalacje. OZE przynoszą wielowymiarowe zyski – zarówno środowiskowe, gospodarcze oraz ekonomiczne. Niektóre z nich ujawnią się od razu, inne będą widoczne w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. Według obliczeń ekspertów do 2020 r. światowa redukcja emisji szkodliwego dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu OZE sięgnie nawet do 6,5 mln ton. Swój udział w tym osiągnięciu będzie miała Gmina Miejska Przeworsk. Wiemy również, że ocieplanie klimatu to fakt, a nie tylko straszenie ekologów. A skoro musimy znosić tropikalne temperatury, to postarajmy się obrócić je na swoją korzyść.