STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W PRZEWORSKU – konsultacje

Celem konsultacji jest pozyskanie informacji i opinii mieszkańców na temat utworzenia strefy płatnego parkowania w Przeworsku w obszarze ograniczonym ulicami: Rynek, ul. Bernardyńska, ul. Kazimierzowska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Adama Mickiewicza, ul. Krótka ul. Św. Jana, ul. Księdza Prałata Adama Ablewicza. 

LINK DO INTERNETOWEGO BADANIA ANKIETOWEGO: https://forms.gle/hCyvVKxJ1wAuJBzM9
Ankieta jest dostępna do 22 października 2021 r. (ogłoszenie o konsultacjach).

Przeprowadzenie konsultacji ma pomóc w stworzeniu we współpracy z mieszkańcami mechanizmu stopniowej poprawy jakość przestrzeni publicznych centrum Przeworska. Pomysł utworzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z trudną sytuacją parkingową w tej części miasta. Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić ten obszar przed nadmierną liczbą parkujących samochodów i zwiększyć rotację parkujących pojazdów.