TRWAJĄ INTENSYWNE ROBOTY BUDOWLANE NA MODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU

W 2020 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Inżynierią Rzeszów S.A umowę na „Przebudowę i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku – część I – Gospodarka ściekowa.” Umowa ta obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wartość podpisanego kontraktu to 25 429 020,00 zł brutto. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 26 632 550,74 zł brutto. To największa inwestycja w infrastrukturę komunalną miasta od ponad 30 lat.

Podstawowym celem projektu jest dostosowanie zarówno przepustowości oczyszczalni do przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń w ściekach, jak i parametrów pracy oczyszczalni do aktualnie obowiązującego prawa. Pozwoli to na podłączenie do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk obejmującej miasto Przeworsk, część gminy Zarzecze i gminy wiejskiej Przeworsk.

Wpłynie także na:
• dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego,
• możliwości przyjmowania ścieków o większym ładunku zanieczyszczeń, co pozwoli na dalszy rozwój lokalnego przemysłu, jak również poprawi jakość życia mieszkańców,
• ograniczenie emisji powietrza złowonnego do atmosfery i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu dla najbliższego otoczenia,
• zmniejszenie do minimum ryzyka możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej, poprzez wydzielenie w miejscu istniejącego jednego ciągu technologicznego dwóch równoległych, które pozwolą na sukcesywne prowadzenie robót i utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni,
• zmniejszenie do minimum ryzyka przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
• wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Przeworska, 
• poprawę warunków bytowych mieszkańców.

Oczyszczalnia rozbudowana jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia nie spełniała już obecnie obowiązujących wymogów środowiskowych. Znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, stwarzało ryzyko wystąpienia awarii, grożących niedotrzymaniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika. Powiększający się ładunek zanieczyszczeń w ściekach, zwłaszcza w sezonie przetwórczym lokalnych zakładów przemysłowych, stwarzał realne zagrożenie przekroczenia możliwości technologicznych oczyszczalni. Przeglądy urządzeń czy czynności serwisowe były utrudnione ze względu na niekorzystny układ technologiczny składający się tylko z jednego ciągu, który uniemożliwia jakiekolwiek przerwy w pracy oczyszczalni, a postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów zagrażała bezpieczeństwu obsługi oraz stwarzała ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji ze zbiorników procesowych. Występowała duża uciążliwość zapachowa obiektu dla najbliższego otoczenia.

W 2020 roku zakończyła się pierwsza faza przebudowy i rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku obejmująca prace przedprojektowe oraz prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obecnie trwają intensywne roboty budowlane drugiej fazy projektu. Harmonogram realizacji inwestycji opracowany przez wykonawcę zakłada:
• wykonanie robót budowlanych (faza druga – od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do daty wydania świadectwa przejęcia dla całości robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu) – do 30.04.2022 r.
• okres zgłaszania wad (faza trzecia) – 12 miesięcy licząc od daty wydania świadectwa przejęcia dla całości robót.

Projekt „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” realizowany jest w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 26 632 550,74 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 16 265 542,31 zł. Kwota dofinansowania: 13 825 710,96 zł. Planowane zakończenie całości prac to koniec 2022 roku.