UWAGA! OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA NA TERENIE MIASTA PRZEWORSKA

W odpowiedzi na sygnały mieszkańców Przeworska dotyczące nasilającego się występowania szczurów i pozostałych gryzoni, władze miasta podjęły decyzję o skoordynowaniu działań związanych ze zwalczaniem gryzoni przez wszystkie jednostki miejskie związane z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości gminnych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz posiadaczy nieruchomości prywatnych. Termin przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Przeworska:
od 10 sierpnia do 10 września 2020 r.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na właścicielu, posiadaczu lub zarządzającym nieruchomością ciąży obowiązek utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w tym w szczególności prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami oraz zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników. Niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia deratyzacji podlega karze grzywny. Deratyzacji podlegają w szczególności obszary: użyteczności publicznej, zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne, dodatkowe, gdzie stwierdzono występowanie zwiększonej populacji gryzoni.

W okresie przeprowadzania deratyzacji miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA! NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA LUDZI I ZWIERZĄT!”. Aby deratyzacja była skuteczna, wskazane jest częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu ich podawania, a także ich każdorazowe wykładanie w innych, niż poprzednio miejscach. Zarządzenie w sprawie przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” pdf=”http://leszekkisiel.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZBM_90_2020.pdf”]