WRÓCIŁEŚ DO PRZEWORSKA? ZMIEŃ DEKLARACJĘ

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których przebywają powracający mieszkańcy Przeworska z kraju i z zagranicy, o obowiązku konieczności zmiany deklaracji o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Przeworska, listownie 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10 lub drogą elektroniczną, e-mail: odpady@przeworsk.um.gov.pl .
Deklaracja za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest do pobrania na stronie internetowej urzędu miasta, w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.
W razie pytań prosimy dzwonić do Referatu Ochrony środowiska, pod numer telefonu: 16 648 78 w. 122.