ZAKOŃCZENIE BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH

Zakończyła się budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Przeworsku. Zakres robót podzielony został na dwa zadania tj. ul. Za Parowozownią oraz ul. Aleksandrów.


Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela i podpisanej końcem maja umowie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie, miasto Przeworsk otrzymało na ww. inwestycje 143 653,68zł. Wartość całego zakresu robót wyniosła 172 384,42zł. Na ul. Za Parowozownią położona została podbudowa z kruszywa o grubości 23 cm na powierzchni 840m2, oraz zostało wykonane dwukrotnie nawierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem kamiennym na powierzchni 630m2. Wartość tych robót wyniosła 50 264,98zł. Natomiast na ul. Aleksandrów po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża na powierzchni 871,50m2, powstała nawierzchnia z płyt żelbetowych o wielkości 622,5m2 i grubości 15cm na podsypce piaskowej oraz z tłuczniowymi poboczami grubości 10cm.Wartość tych robót wyniosła 122 119,44zł. Roboty przeprowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz z Przeworska.