Akt powołania na członka Rady Muzeum

26 lutego 2021 r. z rąk Starosty Przeworskiego odebrałem akt powołania na członka Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowym. Akty odebrali również: mgr inż. Agnieszka Bukowy-Jedynak, dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, kustosz mgr Joanna Błoch, ks. prał. Tadeusz Gramatyka. Członkowie Rady wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym została Pani Agnieszka Bukowy – Jedynak, przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego. Mam ogromną nadzieję, że wraz z pozostałymi członkami rady, będziemy służyć dobrymi wskazówkami i ciekawymi pomysłami oraz przyczyniać się do ciągłego rozwoju przeworskiego muzeum. Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Do obowiązków Rady Muzeum należy dokonywanie oceny działalności Muzeum, opiniowanie przedkładanych przez dyrektora rocznych planów działalności. Podczas posiedzenia Rada Muzeum zatwierdziła plan pracy na rok 2021, który jako priorytety przewiduje m.in.:

  • przygotowanie programu restytucji muzealiów,
  • prace inwestycyjne prowadzone w Zespole Pałacowo-Parkowym,
  • utworzenie Punktu Informacji Turystycznej,
  • działania edukacyjne,
  • prowadzenie działań promocyjnych,
  • realizacja działań związanych z przygotowanie koncepcji utworzenia Działu Sztuki Sakralnej w dawnej Kaplicy domowej Lubomirskich. W bieżącym roku planuje się także:
  • projekt rewaloryzacji parku oraz konserwacja, remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oranżerii na działalność wystawienniczo-konferencyjną,
  • przystąpienie do ostatniego IV etapu od strony północnej pałacu, łącznika i dawnej kaplicy domowej Lubomirskich,
  • podniesienie standardu i przygotowanie oferty komercyjnej Domku Ogrodnika,
  • I etap remontu Muzeum Pożarnictwa – wniosek do MKiDN pn „Przeworsk, zabytkowy budynek (stajnie i powozownia) w Zespole Pałacowo – Parkowym obecnie Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku (pocz. XIX w., rozbudowane po 1869 r.), roboty budowlane i konserwatorskie”.