JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

Na czwartkowej sesji 25 czerwca 2020 roku, podczas mojej nieobecności ze względu na stan zdrowia, mój zastępca Wojciech Superson w sprawozdaniu poinformował, że budżet miasta po stronie dochodów został wykonany w kwocie 75 932 306,17 zł, co stanowi 95,85%. Wydatki budżetu miasta wyniosły 74 761 788,79 zł, czyli 94,40 % planu. Pozytywną opinię na temat finansów w naszym mieście wydała wcześniej także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Przeworska.

Rada Miasta Przeworska jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta Przeworska wotum zaufania, a po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. oraz odczytaniu opinii o wykonaniu budżetu, radni podjęli głosowanie i jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium (absolutorium jest wyrazem dobrej oceny działań i wydatków środków publicznych zarządzanych przez władze miasta).
Z-ca burmistrza Wojciech Superson w moim imieniu wyraził satysfakcję z faktu, że udało się sfinalizować większość założeń budżetu. Podziękował również radnym za wynik głosowania oraz podkreślił znaczenie dobrej współpracy z sekretarzem, skarbnikiem, kierownictwem urzędu, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta – wszystkimi, którzy przyczyniają się do realizacji budżetu.