PROMESA DLA PRZEWORSKA

Przeworsk znalazł się wśród 58 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, objętych promesą na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Podczas spotkania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z udziałem wiceministra sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, podkarpackich parlamentarzystów, wicemarszałka i przedstawicieli gmin, osobiście odebrałem dokument potwierdzający dotację dla Przeworska w wysokości 1 431 200 zł.
W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 80% wartości dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej (II etap), gdzie zakres prac obejmie ciąg dalszy budowy kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji sieci gazowej, budowę drenaży odwadniających osuwisko.

2. Stabilizacja osuwiska w rejonie ulicy Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej w Przeworsku wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej (etap I). Zakres prac etapu obejmie budowę kanalizacji deszczowej i odbudowę nawierzchni ul. Krętej.