WYBUDUJEMY KOLEJNE DROGI!

Inwestycja pod nazwą ”Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” doczekała się realizacji. 30 czerwca w obecności mojego zastępcy Wojciech Superson i Skarbnika Miasta Doroty Jarosz, podpisałem z Bogdanem Wojtuniem (firma DRO – BRUK) umowę na realizację zadań, które obejmują:

  • modernizację ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego na długości 287 mb. Planowane są tu głównie prace związane ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni oraz wymianą nawierzchni chodników. Wartość robót przewidzianych na tym odcinku drogowym stanowi kwotę 862 708,32 zł.
  • wymianę schodów i chodników na ulicy Stolarskiej na długości 90 mb. Zakres prac do wykonania obejmuje wymianę nawierzchni chodników i schodów, poprawę odpływu kanalizacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia. Łączna wartość robót to kwota 465 094,18 zł.
  • przebudowę odcinka drogi ulicy Kąty na długości 375 mb biegnącego w kierunku południowo-zachodnim. Na tym odcinku drogowym prace związane są głownie z budowa brakującej kanalizacji deszczowej oraz wzmocnieniem nawierzchni drogowych. Przewidywana w umowie wartość prac to kwota 574 491,54 zł.
  • wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Cichej na długości 100 mb. Główne prace dotyczyć będą wzmocnienia nawierzchni jezdni oraz wymianę nawierzchni chodnika. Koszt tych prac to kwota 216 498,28 zł.
  • budowę i przebudowę dróg bocznych ul. Korczaka na tak zwanym osiedlu „Za Szpitalem”, obejmującą drogi określone w MPZP „Za Szpitalem w Przeworsku” pod symbolami:

KD-D1 na długości 296 mb

KD-D6 na długości 110 mb

KP-J4 na długości 108 mb

KD-D4 na długości 216 mb

KP-J3 na długości 80 mb

KP-J1 na długości 169 mb

KD-W8 na długości 173 mb

Zaplanowany zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągów, wodociągów i kanalizacji sanitarnej, wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego, nawierzchnie jezdni, chodników i ciągi pieszo-jezdne.

Koszty: 4 379 767,46 zł.

Całkowita wartość podpisanej umowy na realizację ww. odcinków dróg wynosi 6 498 559,78 zł. Wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach programu Polski Ład to kwota 4 987 000,00 zł. Wkład naszego samorządu gminnego wynosi 23,40 % – 1 511 559,78 zł

Umowa przewiduje dwuetapową realizację prac:

1 etap to prace budowlane na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Cicha, Kąty i Stolarska oraz przeprowadzenie wymaganych prac archeologicznych w rejonie osiedla „Za Szpitalem w Przeworsku”. Planowane zakończenie – do końca grudnia 2022 roku.

2 etap to realizacja robót na bocznych drogach ulicy Korczaka. Planowane zakończenie – do października 2023 roku.

Inwestycja pod nazwą ”Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” doczekała się realizacji. 30 czerwca Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska w obecności swojego zastępcy Wojciech Superson i Skarbnika Miasta Doroty Jarosz, podpisał z Bogdanem Wojtuniem (firma DRO – BRUK) umowę na realizację zadań, które obejmują:

  • modernizację ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego na długości 287 mb. Planowane są tu głównie prace związane ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni oraz wymianą nawierzchni chodników. Wartość robót przewidzianych na tym odcinku drogowym stanowi kwotę 862 708,32 zł.
  • wymianę schodów i chodników na ulicy Stolarskiej na długości 90 mb. Zakres prac do wykonania obejmuje wymianę nawierzchni chodników i schodów, poprawę odpływu kanalizacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia. Łączna wartość robót to kwota 465 094,18 zł.
  • przebudowę odcinka drogi ulicy Kąty na długości 375 mb biegnącego w kierunku południowo-zachodnim. Na tym odcinku drogowym prace związane są głownie z budowa brakującej kanalizacji deszczowej oraz wzmocnieniem nawierzchni drogowych. Przewidywana w umowie wartość prac to kwota 574 491,54 zł.
  • wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Cichej na długości 100 mb. Główne prace dotyczyć będą wzmocnienia nawierzchni jezdni oraz wymianę nawierzchni chodnika. Koszt tych prac to kwota 216 498,28 zł.
  • budowę i przebudowę dróg bocznych ul. Korczaka na tak zwanym osiedlu „Za Szpitalem”, obejmującą drogi określone w MPZP „Za Szpitalem w Przeworsku” pod symbolami:

KD-D1 na długości 296 mb

KD-D6 na długości 110 mb

KP-J4 na długości 108 mb

KD-D4 na długości 216 mb

KP-J3 na długości 80 mb

KP-J1 na długości 169 mb

KD-W8 na długości 173 mb

Zaplanowany zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągów, wodociągów i kanalizacji sanitarnej, wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego, nawierzchnie jezdni, chodników i ciągi pieszo-jezdne.

Koszty: 4 379 767,46 zł.

Całkowita wartość podpisanej umowy na realizację ww. odcinków dróg wynosi 6 498 559,78 zł. Wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach programu Polski Ład to kwota 4 987 000,00 zł. Wkład naszego samorządu gminnego wynosi 23,40 % – 1 511 559,78 zł

Umowa przewiduje dwuetapową realizację prac:

1 etap to prace budowlane na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Cicha, Kąty i Stolarska oraz przeprowadzenie wymaganych prac archeologicznych w rejonie osiedla „Za Szpitalem w Przeworsku”. Planowane zakończenie – do końca grudnia 2022 roku.

2 etap to realizacja robót na bocznych drogach ulicy Korczaka. Planowane zakończenie – do października 2023 roku.