ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ROCZNYCH OPŁAT PRZEKSZTAŁCENIOWYCH

Działając na podstawie art. 15 j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 567) oraz art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw( Dz.U. z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że:

  • opłatę roczna z tytułu użytkowania wieczystego o której mowa w art. 71 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów,
  • opłatę roczna przekształceniową należna za rok 2020 w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r.