REFORMA EDUKACJI W PRZEWORSKU – KOMENTARZ BURMISTRZA

W Przeworsku po wielu analizach postanowiono, że tzw. „reforma edukacji” będzie wdrażana z mocy ustawy, a wiec na podstawie art. 117 i art.127 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.  Pierwszy z tych przepisów decyduje, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a drugi, że z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

W Przeworsku funkcjonują trzy szkoły podstawowe nr 1, 2 i 3, w każdej z tych szkół uczniowie klas szóstych otrzymają promocje do klasy siódmej, a w kolejnym roku szkolnym do klasy ósmej. Natomiast w kolejnych latach nie będą prowadzone nabory do gimnazjum aż do zakończenia jego działalności w 2019 roku. Ze względu na strukturę sieci szkół w naszym mieście Gimnazjum nie będzie przekształcane, a likwidowane. 

Nie są znane obecnie koszty wdrożenia reformy jednak z pewnością będzie potrzeba utworzenia klasopracowni przedmiotowych, które 17 lat temu zostały zlikwidowane po wejściu w życie starej reformy i utworzeniem jednolitego gimnazjum. Pracownie fizyczne, chemiczne, biologiczne i geograficzne należy utworzyć i wyposażyć. Następnym etapem będzie zakup podręczników szkolnych i lektur wg kanonu obowiązującego dla każdej klasy siódmej i ósmej oraz kolejnych roczników klas młodszych.

Jeśli chodzi o koszty osobowe to te informacje będą znane dopiero we wrześniu 2017 i czerwcu 2018 roku po zakończeniu tzw. ruchów kadrowych w szkołach i ostatecznych decyzjach co do statusu poszczególnych nauczycieli.

Co do przeznaczenia budynku obecnego gimnazjum, to nadal będzie budynkiem oświatowym, gdzie zakładamy naukę klas starszych Szkoły Podstawowej nr 2 w ten sposób odciążymy tzw. stary budynek szkoły. W pierwszym etapie wdrażania reformy przewiduje się, że w budynku gimnazjum naukę będą pobierały klasy gimnazjalne do czasu likwidacji gimnazjum i klasy starsze (szóste, siódme i ósme) SP nr 2. Takie działanie zmniejszy koszty adaptacji budynku gimnazjum dla potrzeb szkoły podstawowej.

Zamierzeniem władz miasta i moim jest takie wdrożenie tzw. „reformy edukacji”, aby nie wywoływać chaosu w szkołach, a równocześnie zapewnić na ile będzie to możliwe zatrudnienie dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Niestety nie ma gwarancji, że wszyscy utrzymają pracę. Wraz z likwidacją gimnazjum 1/3 młodzieży gimnazjalnej najstarszego rocznika przejdzie do szkół ponadpodstawowych. Redukcji ulegnie liczba młodzieży ok. 150 osób, a co za tym idzie godzin i etatów nauczycielskich, a w związku z ustawowym zakończeniem działalności gimnazjum redukcje obejmą również administrację i obsługę szkoły. Redukcji ulegnie również subwencja oświatowa, która obecnie i tak nie zabezpiecza środków na oświatę w mieście, a miasto każdego roku dopłaca ze środków własnych ponad 10 mln złotych do oświaty. Niestety nie mamy na to wpływu,  pozostaje wdrożyć reformę i mieć nadzieję, że negatywne skutki kadrowe dotkną jak najmniejszą liczbę osób.

(Dla pełnej informacji budynek gimnazjum kosztował (jego budowa) ok. 4 mln złotych a obecny budżet gimnazjum to nieco ponad 4 mln zł.)