12,1 MLN ZŁ DOTACJI Z UE NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU

Burmistrz Przeworska informuje, że po wielu miesiącach przygotowań oraz w wyniku złożonego wniosku w dniu 20 kwietnia 2017 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 010 453,92 zł netto (23 313 858,32 zł brutto). Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 12 119 164,37 zł netto. Jak podkreśla burmistrz to największa jednorazowa dotacja ze środków UE na modernizację infrastruktury miasta Przeworska, a równocześnie największy projekt inwestycyjny ostatnich lat.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów i urządzeń oczyszczalni w miejscowości Przeworsk. W ramach projektu zostanie także zakupiona koparko-ładowarka dla potrzeb oczyszczalni ścieków oraz system monitorowania sieci wodociągowej.

Dodatkowo w ramach remontu zostanie wykonana wymiana szeregu urządzeń i instalacji, które z upływem lat są już w znacznym stopniu wyeksploatowane. Oczyszczalnia ścieków projektowana jest głównie dla odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej aglomeracji Przeworsk oraz zakładów przemysłowych.  Parametry technologiczne istniejącej oczyszczalni nie są wystarczające dla aglomeracji rozbudowującej sieć kanalizacji sanitarnej oraz rosnących ładunków ścieków przemysłowych, stąd istnieje konieczność jej rozbudowy. W ramach inwestycji planuje się zwiększenie przepustowości „technologicznej” pod względem możliwości przyjęcia ładunku dobowego zanieczyszczeń do 78000 RLM (obecnie 32 000 RLM).

Przedmiot przedsięwzięcia realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj według Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Przebudowa, rozbudowa oraz remont mają zasadniczo następujące cele i kierunki:

  • dokonanie wymiany, zasadniczych urządzeń technologicznych, które spowoduje odnowienie możliwości technologicznych oczyszczalni oraz zapewni perspektywę dłuższego użytkowania obiektu bez znaczących nakładów inwestycyjnych,
  • zwiększenie możliwości technicznych obiektu, przyjmowania większych ładunków ścieków oraz ilości ścieków w aspekcie rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla Aglomeracji, oraz zapotrzebowania przemysłu,
  • zwiększenie elastyczności układu poprzez przebudowę bloku biologicznego z układu 2 komory beztlenowe, 1 reaktor biologiczny, 1 osadnik wtórny, na układ: 2 komory beztlenowe, 3 reaktory biologiczne, 2 osadniki wtórne, co znacznie polepszy elastyczność prowadzenia procesu, żywotność urządzeń poprzez bezproblemową możliwość ich serwisowania i przeglądów, bezpieczeństwo odbiornika oraz zabezpieczy zakładaną przepustowość obiektu. Pozwoli również na lepsze zarządzanie energią elektryczną zużywaną na potrzeby oczyszczania.
  • odnowienie elementów budowlano-konstrukcyjnych obiektów konieczne dla przedłużenia ich żywotności w szczególnie agresywnym środowisku pracy,
  • wyposażenie obiektu w aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na bezpieczne prowadzenie procesu w zmiennych warunkach napływów,
  • hermetyzacja najbardziej uciążliwych odorowo obiektów, ze względu na lokalizację oczyszczalni w rejonie gęstej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz lokalizacji w jej rejonie terenów rekreacyjnych.

Obiekty ciągu technologicznego oczyszczalni, które ze względów konstrukcyjnych jak i technologicznych oraz eksploatacyjnych nie spełniają odpowiedniej funkcji, są wyeksploatowane, zostaną wyburzone. Pozostałe obiekty w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach zostaną poddane remontowi i modernizacji. Na oczyszczalni powstaną nowe obiekty związane z przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi.

Efekty osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą jednocześnie służyć wypełnieniu misji i  osiągnięciu strategicznych i operacyjnych celów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Przeworsk na lata 2015-2022 r.